Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Ραγκαβάς-Σαραντάπηχος και το επίθετον αυτού


'Ισως είναι δυνατόν να υποστηριχθή ότι το Σαραντάπηχος, όπως και το Ραγκαβάς, παρωνύμια της αυτής φύσεως, ανήκουσιν εις την αυτήν οικογένειαν.

Το ότι τα επώνυμα ταύτα είναι της αυτής φύσεως, δημιουργηθέντα εκ του ασυνήθους ύψους του αναστήματος των φερόντων αυτά, αποδεικνύεται από τας αλληγορίας του Ινδού Ζαγανάθα λέγοντος: «'Οταν εκολυμπούσεν ο τα μεγάλα κύματα καταπίνων Ραγκαβάς, οι ελέφαντες που εβαστούσαν την Γην τα έχαναν από τον ήχον των ανυψουμένων κυμάτων».

Και σημειώνει ο παλαιός μεταφραστής, ο Αθηναίος Ινδολόγος Δημήτριος Γαλανός: «Ραγκαβάς, μυθωμένον κήτος υπερμέγεθες, το οποίον καταπίνει τα μικρότερα κήτη. Αλληγορικώς αναφέρεται εις μέγαν [υπερμεγέθη] και ηρωϊκόν άνδρα».

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον (από τας παλαιάς Αθήνας). Ιστορικός Οδηγός (έκδ. Εστία 1920 , ανατ. Καραβία, Αθήνα 2012, σ. 26).

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

συγγενικοί δεσμοί και Ραγκαβάς


Οι αθορύβως εργαζόμενοι ιστοριοδίφαι δεν ηύραν ακόμη τον συνδετικόν κρίκον της Αυτοκρατορικής οικογενείας των Βυζαντινών Ραγκαβέδων, την Αθηναίων Ραγκαβάδων και των Ραγκαβήδων του Νεοελληνικού Παρνασσού.

Και δια να αρχίσωμεν από το όνομα, κατά την γνώμην ημών, ο αρχικός και γνήσιος τύπος είναι Ραγκαβάς. Προς εξασφάλισιν της μέχρι των ημερών μας συνεχείας της αυτής οικογενείας, αναφέρονται μετά τους υιούς του Αυτοκράτορος Μιχαήλ Ραγκαβά και άλλοι απόγονοί των, πολλοί των οποίων Καλόγηροι και μερικοί μάλιστα 'Αγιοι, οι οποίοι όμως επρόφθασαν πριν αγιάσουν και έκαμαν παιδιά.

[...]

Γνωρίζετε εκ της ιστορίας ότι την Αυτοκρατόρισσαν Ειρήνην την Αθηναίαν, αφού έχασε τον συζυγόν της Λέοντα τον Δ΄ και απηλλάγη και του υιού της Κωνσταντίνου του ΣΤ΄, την διεδέχθη κατά το έτος 802, ο ξένος προς την οικογένειαν των Ισαύρων, Νικηφόρος· αυτόν δε, διά τινα χρόνον, ο υιός του Σταυράκιος, σύζυγος της Αθηναίας επίσης και ανεψιάς της Ειρήνης, της ατυχούς Θεοφανούς,

η οποία όμως δεν ηδυνήθη να παίξη τον ρόλον της θείας της από την καλήν αυτού όψιν, διότι από την κακήν δεν φαίνεται να τής ήτο δυνατόν, αν και δύο τετραπέρατοι ευνούχοι θα ημπορούσαν να την κάμουν και αυτήν θηρίον.

Ο Σταυράκιος είχεν αδελφήν την Προκοπίαν, σύζυγος δε αυτής ήτον ο ωραίος Κουροπαλάτης Μιχαήλ ο Ραγκαβάς. Εις αυτόν λοιπόν περιέρχεται ο θρόνος τω 811.

Μη λογαριάζετε, αν ο πατήρ του Μιχαήλ ήτον εκ των εχθρών της βασιλίσσης Ειρήνης, και αν η Θεοφανώ ήτον ανεψιά της -και αι δύο ίσως από τους Αθηναίους Σαραντάπηχους-

Μη λογαριάζετε, αν η Προκοπία ήτον ανδραδέλφη της Θεοφανούς, την οποίαν το νέον βασιλικόν ζεύγος έστειλεν εις Μοναστήριον.

Οι συγγενικοί δεσμοί εδημιουργήθησαν δια να διευκολύνουν μάλλον παρά δια να εμποδίζουν τας παρεκτροπάς της φιλοδοξίας...

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον (από τας παλαιάς Αθήνας). Ιστορικός Οδηγός (έκδ. Εστία 1920 , ανατ. Καραβία, Αθήνα 2012, σσ. 24-25, 25-26).

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ο άγιος Νικόλαος του Ραγκαβά


[...] συναντώμεν ένα παραδοξότατον δια την πορείαν του στενόν, το οποίον με ελιγμούς ποικίλους και σκαλάκια καταλήγει εις τον Ραγκαβάν, ενούμενον με το στενόν που τον περισφίγγει.

Ο 'Αγιος Νικόλαος του Ραγκαβά, όστις ενεφανίσθη εμπρός μας τώρα, έχει δυστυχώς ανακαινισθή, επαυξηθή και πασαλειφθή. Κάπου κάπου διακρίνει κανείς ίχνη της βυζαντινότητός του. Κάτι θυρίδας και κάτι θύρας εντοιχισμένας και κάτι πωρολίθους, από τους οποίους έφυγεν ο σουβάς.

Ως και ο τρούλλος, που θα διετήρει, ως συμβαίνει συνήθως εις τας παλαιάς εκκλησίας, πλήρη την παλαιότητά του περιεβλήθη ολόκληρος με τσίγγον. Θα ήτο διάτρητος, φαίνεται, από τίποτε κανονιές, θα έσταζε και ποιός τεχνίτης σημερινός θα ετολμούσε ποτέ να συμπληρώση τρούλλον Βυζαντινής τελειότητος; Αιώνες περνούν και τα Βυζαντινά κεραμίδια δεν υποχωρούν εις την βίαν του βορjά ούτε εις τους κατακλυσμούς του Αθηναϊκού ουρανού.

Τα νεώτερα κεραμίδια θέλουν κάθε χρόνον γύρισμα.

Εσωτερικώς όλαι αι εικόνες του Ραγκαβά είναι άλλαι μεν εντελώς νέαι και άλλαι χρωματισμέναι από πάνω. Ξανακαινούργωμα λέγεται η περίφημος αυτή τέχνη. Εις το ιερόν μέσα κάτι διατηρείται ακόμη από τας παλαιάς τοιχογραφίας και ιδίως εις ένα εσωτερικόν παρεκκλήσιον.


*

'Ενας κυκλικός λιθόστρωτος δρομίσκος, παραδόξως καθαρός, με πορτάκια ζωηρά χρωματισμένα, περισφίγγει την εκκλησίαν αυτήν.

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον (από τας παλαιάς Αθήνας). Ιστορικός Οδηγός (έκδ. Εστία 1920 , ανατ. Καραβία, Αθήνα 2012, σσ. 23-24).


Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

αρχιτεκτονική των Αθηναϊκών ναών


Η αρχιτεκτονική του σημερινού Ραγκαβά ανάγεται βεβαίως εις μεταγενεστέρους αιώνας, τον 11ον μάλλον.

[...]

Η τοιαύτη τεχνοτροπία του ΙΑ΄ αιώνος είναι εντελώς Αθηναϊκή. Ο αρχιτέκτων είναι Αθηναίος, διότι αν δεν ήτο, θα παρετηρούντο και αλλαχού εκκλησίαι της κομψότητος και της ελαφρότητος των Αθηναϊκών των χρόνων εκείνων.

Αλλ' ο άγνωστος μέχρι τούδε πρώτος και μέγας ανακαινιστής καλλιτέχνης θα ήτο και πνεύμα εξόχως φιλελεύθερον και ιδιόρρυθμον, άλλως δεν θα εδημιούργει π.χ. την Παναγίαν Γοργοεπήκοον, το Γοργοπήκο του Αθηναϊκού λαού, τον σημερινόν δηλαδή 'Αγιον Ελευθέριον και μικράν Μητρόπολιν λεγόμενον,

δεν θα τον εδημιούργει με ανάγλυφα αρχαίου ως επί το πολύ οικοδομήματος, διατηρών τας γλυφάς και τας παραστάσεις τοποθετημένας με την εφικτήν αναλογίαν και καλαισθησίαν και θέτων Σταυρούς μεταξύ ειδωλολατρικών εμφανίσεων δια το ασκανδάλιστον.

Αν ήτο κοινός καλλιτέχνης, όλα αυτά θα τα εγύριζεν από μέσα, και αν ήτο φανατικός Χριστιανός, θα τα επελεκούσε.


*

Βεβαίως θα είναι τόλμημα ν' αποκαλέση κανείς Σχολήν το κατά παράδοσιν ευλαβώς διατηρηθέν επί αιώνας εις την συντεχνίαν των Αθηναίων τεχνιτών οικοδομικόν σύστημα τούτο, ως προς τον τρούλλον ιδίως και τας θυρίδας.

Απόδειξις πρόχειρος της τεχνικής αυτής ευλαβείας, αλλά και επιδεξιότητος οπωσδήποτε, πρόκειται της εκκλησίας Καπνικαρέας η δυτική προσθήκη και ο τρούλλος του μετ' αυτής συνδεθέντος κατόπιν κακοτέχνου σχετικώς παρεκκλησίου της Αγίας Βαρβάρας.

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον (από τας παλαιάς Αθήνας). Ιστορικός Οδηγός (έκδ. Εστία 1920 , ανατ. Καραβία, Αθήνα 2012, σσ. 30-31).

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

για τα τσιτσίραβλα πάλι


Κατά τους αιώνας της Τουρκοκρατίας η κατ' εξοχήν αρχοντική
οικογένεια του Ριζόκαστρου ήτον, η των γνωστών
δια του παρωνυμίου των της Τουρκοκρατίας Μπόλπατζα
διακλαδώσεως των Αθηναίων Παλαιολόγων.*

Κοιτάζω τις κούκλες με τις παραδοσιακές φορεσιές του Τρικερίου που φτιάχνουν οι γυναίκες του συνεταιρισμού. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες όλες οι γυναίκες φορούσαν αυτή τη στολή με τις μεγάλες ασημένιες πόρπες που παράγγελναν και τους τις έφερναν από τα Γιάννενα. Τώρα τις φορούν ελάχιστες ηλικιωμένες και πολλές νεότερες σε ακριβές ημέρες, όπως της Ζωοδόχου Πηγής που χορεύουν το «ξόδι» στην πλατεία γύρω από το κυπαρίσσι. Αυτή είναι μία από τις αδρές πινελιές του πολιτισμικού τοπίου του Νότιου Πηλίου, αλλά υπάρχουν και οι λεπτομέρειες. Οπως τα τσιτσίραβλα, που οι γυναίκες του συνεταιρισμού κλείνουν μέσα σε βαζάκια, και τα μετατρέπουν σε επίγευση του τοπίου. Τσιτσίραβλα τουρσί, το καλύτερο ταίρι του τσίπουρου. Η Μαργαρίτα μάς περιγράφει πώς τα ετοιμάζουν: τα μαζεύουν την άνοιξη που «ανοίγουν» οι τσιτσιραβλιές (αγριοφιστικιές) και τα πρώτα φύλλα τους είναι τρυφερά σαν μετάξι. Οσο πιο τρυφερά είναι τόσο πιο λίγο τα βράζουν μέσα σε αλατόνερο στο οποίο έχουν προσθέσει και ξίδι. Τα σουρώνουν, μετά τα στοιβάζουν σε αποστειρωμένα βαζάκια με φρέσκο σκόρδο κομμένο σε ροδέλες και σέλινο, και τέλος γεμίζουν το βαζάκι με αλατόνερο και ξίδι.

[…]

Και τότε είδαμε πίσω από τα τζάμια του μικρού εστιατορίου της Μάγδας τη μητέρα της, την κυρία Μαλαμή, να ξεδιαλέγει τσιτσίραβλα. Εκείνη μας είπε ότι στις παρυφές του δρόμου της επιστροφής μας υπάρχουν τσιτσιραβλιές και μας έδειξε πώς είναι τα μεταξένια φυλλαράκια τους. Η χαρά της συλλογής της τροφής μάς πλημμυρίζει με τον ενθουσιασμό των μικρών παιδιών, μας προτρέπει να βλέπουμε τον κόσμο με την έκπληξη του πρωτοφανέρωτου και κάνει τη γεύση του απείρως πιο νόστιμη. Ετσι, την επομένη, ο δρόμος της επιστροφής ήταν ένα σαφάρι για τσιτσίραβλα. Πόσο αμήχανοι είναι οι άμαθοι! Είχαμε μαζί μας μερικές κόκκινες φουντίτσες της κυρίας Μαλαμή και τις συγκρίναμε με τα φύλλα των δέντρων που συναντούσαμε. Τελικά βρήκαμε πολλές τσιτσιραβλιές, τρυγημένες όμως, καθώς βρίσκονταν πάνω στον δρόμο από Λαύκο για Μετόχι και Αργαλαστή. Μαζέψαμε όμως τόσα όσα μας ήταν απαραίτητα για να έχουμε την ικανοποίηση της δικής μας ανακάλυψης που τροφοδοτεί αυτό το υπέροχο συναίσθημα του ανθρώπου-τροφοσυλλέκτη που τόσο λείπει από τον πολιτισμό της καθημερινής μας ζωής στην πόλη. Και όταν αργότερα τα ποτηράκια του τσίπουρου γίνονται χαρωπά καμπανάκια του κεφιού, ο μεζές μας είναι κάτι παραπάνω από απλά χόρτα τουρσί -έχει τη γεύση της βόλτας για τη συλλογή του, της συνεργασίας για την προετοιμασία του και του μοιράσματος μεταξύ της παρέας που σμίγει γύρω από τα τραπέζι για να επικοινωνήσει και να γευτεί τη χαρά της ζωής.

Μαστροπαύλος Νίκος Γ., «Ως την άκρη του Πηλίου. Τροφοσυλλεκτική εξόρμηση στις όχθες του Παγασητικού συντροφιά με τον Παπαδιαμάντη και τον Ντε Κίρικο», άρθρο στο Βήμα της 18ης.02.2018.

-----
* Το motto εκ του Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον (από τας παλαιάς Αθήνας). Ιστορικός Οδηγός (έκδ. Εστία 1920 , ανατ. Καραβία, Αθήνα 2012, σ. 29).

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

η αυλίτσα των εις το Ριζόκαστρον


όπως ανάμεσα στα όρη των φρυδιών
ελάχιστος οικισμός οδύνης *

Εδώ εις το Ριζόκαστρον και περί την εκκλησίαν του Αγίου Νικολάου του Ραγκαβά, ήκμαζεν ο Βυζαντινισμός του ογδόου και ενάτου αιώνος. Εδώ οι γονείς της περικαλλούς Ειρήνης και της εύμορφης Θεοφανούς. Εδώ οι πρόγονοι του ωραίου Μιχαήλ Ραγκαβά.

Εδώ ακόμη θα είχον τα σπιτάκια των και αι καλλιπάρειοι ψυχοκόραι της Θεοφανούς, αι οποίαι εδημιούργησαν τα γνωστά σκάνδαλα με τον πενθερόν της, τον Αυτοκράτορα Νικηφόρον.

Εδώ θα διέμειναν και οι πέντε ατυχείς υιοί του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Ε΄, ο Χριστοφόρος, ο φιλόδοξος Νικηφόρος, ο Νικήτας, ο 'Ανθιμος και ο Ευδόκιμος, διότι κατ' αρχάς και πριν εκδηλωθούν αι στασιαστικαί διαθέσεις των, δεν ήτο φυσικόν να διέμενον έγκλειστοι εις την Ακρόπολιν, αφού μάλιστα και ηγαπήθησαν εις Αθήνας και είχον και κόμμα.

Πού να φαντασθούν τώρα η σημεριναίς γειτόνισσαις του Ραγκαβά, που ξετρυπώνουν από τα σπιτάκια των εις το άκουσμα βήματος διαβάτου, πού να φαντασθούν, τι ευμορφιά και τι δόξα και τι φοβερά ιστορία επέρασεν από την αυλίτσα των.

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον (από τας παλαιάς Αθήνας). Ιστορικός Οδηγός (έκδ. Εστία 1920 , ανατ. Καραβία, Αθήνα 2012, σσ. 28-29).

-----
* Στο motto στιχάκι του Γιώργου Βέλτσου, από το ποίημα «Σχέδιο πόλεως», εκ της συλλογής Στην Παράδεισο (έκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1994, σ. 67)